ÁSZF – Webdesign Tanfolyam

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.webdesigntanfolyam.com oldalt üzemeltető Pixelgyár Kft. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között Jelentkezem! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

I. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés

 1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a tréninggel kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után automatikusan kerül kiküldésre a felhasználó által megadott emailcímre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával

1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben a tanuló még nem kezdte el a tanfolyamot!

1.4 Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tréningen.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

II. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. A leckék kiküldése minden héten csütörtökön történik, a leckékkel kapcsolatos segítségnyújtás pedig egész héten, hétköznaponként.

Az oktatók minden hétköznap reggel 9 és délután 17 óra között állnak a zárt tanulói Facebook csoportokban a tanulók segítségére, hétvégén, ünnepnapokon és nem munkaidőben nem, de emailben, illetve a Facebook csoportokban ezekben az időszakokban is lehet kérdezni, ami munkaidőben kerül megválaszolásra. Online tanfolyam lévén egyéb módon – telefonon, Skype-on, személyes FB üzenetben vagy személyesen nem nyújtanak az oktatóink segítséget. A fenti időben azonban bármikor lehet kérdezni.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréninginformációkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.webdesigntanfolyam.com) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 1. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen, tréning modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

A  tréning résztvevőjének a tanfolyam befejezése után lehetősége van a megszerzett tudás alapján vizsgamunkát készíteni, annak eredményéről névre szóló oklevelet kérni. Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak!

3.2 100% pénzvisszafizetési garancia

A tréning résztvevőjének az oktatás minőségével kapcsolatos elégedetlenség esetén joga van élnie a 100%-os elégedettségi garanciával, amelyet kizárólag a Prémium és a Prémium+ tanfolyam esetén a tanfolyam legvégén, az utolsó lecke megérkezése utáni 7. napig érvényesíthet.

A garancia nem terjed ki a Designer tanfolyamra, illetve azokra az esetekre, amikor a résztvevő maga dönt a tréning megszakításáról, az olyan indokok, amelyek nem a tananyag, hanem a tanuló hozzáállásából fakadóan tették sikertelenné a tanfolyamot, pl. leckék el nem olvasása, a feladatok kihagyása, inaktivitás, kedvtelenség.

Mi minden oktatói segítséget megadunk a tanulóink számára, azonban helyettük nem tanulhatjuk meg! A garancia érvényesítésének feltétele a tanfolyami összes feladat teljes vagy részmegoldásainak együttes bemutatása! Amennyiben ezeket nem tudja bemutatni, úgy a garanciát nem tudja érvényesíteni! A 100% garancia érvényesítéséhez kérjük, a gyar@pixelgyar.hu címre a szerződés felbontási igényt és a feladatmegoldásokat elküldeni!

A befizetett díj visszafizetése a sztornó számlázást követő legkésőbb 30 napon belül történik! A díj a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre!

3.3 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen tényleges részvételre nem kötelezhető! Amennyiben azonban a résztvevő a tréning anyagokat nem dolgozza fel, és a részvétel előzetesen nem került lemondásra, úgy az Ügyfél nem élhet a 100% elégedettségi garancia pénzvisszafizetési jogával, és nem kérheti a tréning utólagos megtartását/újrakezdését sem.

3.4 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

3.5 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tréning online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!

3.6 A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása az Ügyfelek kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam feladatainak elvégzésére. A tanfolyam olyan szoftveres támogatást biztosít, amely lehetővé teszi a hallgatóknak ingyenes vagy próbaverziós szoftverek használatát, azonban azok lejárta után, a hallgatóknak maguknak kell gondoskodniuk a szoftverek beszerzéséről. Az alternatív lehetőségekről leckéinkben tájékoztatást nyújtunk.

A tanulóknak olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.

A tanfolyam szervezői nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tananyagok megküldése. Az ettől eltérő időpontokról értesítést küldünk!

3.7 A Prémium+ tanfolyamon tanulóknak lehetőségük van vizsgát tenni a tanfolyam befejezésétől számított 6 hónapig! Ezen időszak után már nincs lehetőség oklevelet szerezni. A Prémium tanfolyamon résztvevők modulzáró feladatok megoldásait nyújthatják be, szintén a tanfolyam végétől számított 6 hónapig, így elektronikus úton igazoló oklevelet kaphatnak. A Start tanfolyamon oklevélszerzésre nincs lehetőség.

A vizsga opcionális, aki csak bármilyen okból később szeretné feldolgozni az anyagot, annak a zárt Facebook csoportban a 6 hónapon túl is segítséget nyújtunk ingyenesen, a csoport a tanfolyam végeztével is szabadon használható, de a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyam utáni használat megtagadására, vagy a csoport áthelyezésére, átalakítására, megszüntetésére is. Utóbbit viszont csak akkor teheti meg, ha már nincs olyan tanulója, aki végzi a tanfolyamot. A Start tanfolyam résztvevői a kezdéstől számított 1 évig használhatják a számukra külön létrehozott zárt tanulói Facebook csoportot.

3.8 Az Ügyfél a 6 hónapos Prémium+ tanfolyamot annak tudatában kezdi el, hogy a következő minimum fél évében heti min. 10-12 órát a tanfolyami anyag feldolgozására tud szánni, a csoportban aktívan részt tud venni, mert a tanfolyam csak abban az esetben lehet sikeres. Ha mindezt nem tudja vállalni, akkor a normál Prémium tanfolyam tempóját javasoljuk választani. Amennyiben a Prémium+ tanfolyam során a tanuló mégis szeretne a normál tempójú képzésre váltani, ezt egyszeri alkalommal megteheti – visszafelé azonban már nem. Ez esetben azonban a két tanfolyam közötti esetleges árkülönbözet nem jár vissza.

 1. A tréningek helye és ideje

4.1 A tanfolyam helye: online (elektronikus formában történik) – emailben és online felületeken.

A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó képzési anyagok eljuttatását az Ügyfél részére.

 1. A tréningek díjai, fizetési módok

5.1 A tréningeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning teljes díjának vagy első részletének kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtti munkanapig.

A tréningek díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, a kiküldésre kerülő Díjbekérő szerint, előre, átutalással, közvetlenül K&H Bankban banki befizetéssel, vagy bankkártyás fizetéssel, lehet kiegyenlíteni.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A tréningek aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott tréning saját aloldalán tájékozódhat.

5.2 Minden jelentkező számára adottak a részletfizetési lehetőségek – jelenleg a Prémium tanfolyam 6 részletben és 10 részletben havonta fizethető. A Prémium+ és a Start tanfolyamok egy összegben vagy 6 részletben havonta fizethetőek.

A tanuló fizetőképességét cégünk nem vizsgálja. Azonban a tanulóink számára a részletfizetést csak akkor tudjuk biztosítani, ha mindenki pontosan fizeti a részleteket! Ezeket a Díjbekérőkön feltüntetett időpontig – a tréning kezdéséig, illetve az aktuális következő hónap 10-éig kell átutalni a rendeléskor kapott számlaszámra, amely szerepel a díjbekérőkön, számlákon. A Díjbekérők megtekinthetők a személyes oldal meglátogatásával, melyet kérünk bizalmasan kezelni. A számlázásokkal, befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés a gyar@pixelgyar.hu címen, írásban lehetséges.

5.3 Figyelem!: Az aktuális részlet előtt 8 nappal Díjbekérő levél kerül kiküldésre, melyben kérjük az aktuális részlet kiegyenlítését. Az esetleges díjelmaradás után Fizetési emlékeztetőt küldünk. Azon tanulónk, aki sem az elmaradás utáni megkeresésünkre, sem előtte írásban nem jelentkezik a díjelmaradás ügyében a gyar@pixelgyar.hu címen, felfüggesztjük részére a leckék küldését és tanulói facebook-csoport tagságát is töröljük, a Fizetési emlékeztetőt követő 8. napon, és a későbbiekben már részletfizetés számára nem lehetséges. Ha mégis a tanfolyam folytatásáról döntene, a hátralévő díjrészletek együttes kifizetésével oldható csak meg. Ha azonban az esedékességtől számított 14 naptári napon belül nem jelentkezik írásban, a szerződést felbontjuk, a tanfolyam ezesetben már nem folytatható.

5.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

5.5 A Prémium, a Prémium+ és Start tanfolyam díjai a tananyagokon felül tartalmazzák:

 • hozzáférést a tanfolyam zárt, hallgatói Facebook csoportjához a tanfolyam ideje alatt
 • a csoporton belül oktatói támogatást

de nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást.

5.6 Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai

 1. Tréningek lemondása

6.1 A tréning megkezdéséig a tréning térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatéritendő 14 napon belül. A megkezdett tréningek esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza.

6.2 Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a gyar@pixelgyar.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36 70 418 3474).

 1. Szerzői jogok

7.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning szervezőjének a Pixelgyár Kft.-nek és személyesen Tóth Zsuzsanna szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

7.2. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Tóth Zsuzsanna, illetve a tulajdonos Pixelgyár Kft. engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk az OWT közösségének szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

7.3. A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

7.5 A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.6 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

 

IV. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gomb megnyomásával jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

 

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Pixelgyár Kft. 2120 Dunakeszi, Szilágyi u. 3.

Cégj.sz.: 13-09-182408

Adószám: 23525597-2-13

EU adósz.: HU23525597

Bankszámlaszám: 10402018-50526780-68761005

Bank neve: K&H bank

 

Adatkezelési számunk: NAIH-89897/2015.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Telefonos ügyfélszolgálat:+36 70 418 3474 (hétköznapokon 9-15 óra között)

Email: gyar@pixelgyar.hu

 

Utolsó módosítás: 2019. 08. 07.